Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

19.5. / Výsledky přijímacího řízení

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení pro školní rok 2021 / 2022.

Do čtyřletých maturitních oborů byli přijati:

Do tříletých výučních oborů byli přijati:

.

Zápisový lístek odevzdejte do 2.6.2021 na sekretariátu ředitele školy.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (dle §60a,g zákona 561/2004 Sb. a dle §19 zákona č. 135/2020 Sb.)
  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání.
  • Nejzazší termín odevzdání je 2. 6. 2021.
  • Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
  • Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán provozovateli poštovních služeb.
  • U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

.

O výsledkových listinách rozhodl ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace v souladu s §59, §60, §165 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a v souladu se zákonem č. S00/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.