Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Prohlášení o implementaci Směrnice EU č.2019/1937

Střední odborná škola a střední odborné učiliště dopravní Čáslav, zavádí jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání, které je v souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17. 12. 2021, a v souladu s prováděcím českým právním předpisem.

Škola, jako povinný subjekt, zpracovala pro tento účel vnitřní směrnici, která zavádí vnitřní oznamovací systém. Ten obsahuje souhrn postupů při přijímání oznámení, jak jsou tato oznámení evidována a zpracovávána, a také o ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Oznamovatel

Oznamovatel, který se dozví v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

Totožnost oznamovatele

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou, kterou je Mgr. Miroslav Schüller, tel. 327 316 924, e-mail whistelblowing@dscaslav.cz.