Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Učitelé – kontaktní údaje 
   

Vysvětlivky zkratek předmětů >

Učitelé teoretického vyučování

Učitelé odborného výcviku

Učitelé autoškoly

Domov mládeže - zájmová činnost

Externisté

 
LEGENDA – zkratky předmětů

A – automobily
AJ – anglický jazyk
Bi – biologie a ekologie
CAD – technologie CAD
ČJ – český jazyk
ČJL – český jazyk a literatura
D – dějepis
EK – ekonomika
EL – elektrotechnika
EN – elektronika
EP – elektrické příslušenství
F – fyzika
CH – chemie
KR – krizové řízení
M – matematika
MV – motorová vozidla
NJ – německý jazyk
O – ochrana obyvatelstva
OD – opravárenství a diagnostika
OdV – odborný výcvik
OP – opravárenství
OŘPO – organizace a řízení požární ochrany
OV – občanská výuka
PC – práce s počítačem
PP – požární prevence
PT – požární technika
PV – praktické vyučování
ŘMV – řízení motorových vozidel
S – strojnictví
SCH – speciální chemie
ST – strojírenská technologie
SZ – stroje a zařízení
T – technologie
TD – technická dokumentace
TeV – technický výcvik
TM – technická mechanika
TM – technické materiály
TO – technologie oprav
TP – technické prostředky požární ochrany
TV – tělesná výchova
ZG – základy ekologie
ZMU – zdolávání mimořádných událostí
ZP – zdravotnická příprava
ZPP – zjišťování příčin požáru