Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace, IČO: 14801973, se sídlem Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav, (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  1. agenda související se správou a chodem střední školy,
  2. personalistická agenda,
  3. správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
  4. pořádání kurzů a dalších služeb pro veřejnost.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Správce se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností školy ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti školy. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace jmenovala v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů:

Úkolem pověřence je monitorovat soulad reálného zpracování osobních údajů správce s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, poskytovat pomoc či radu při uplatňování požadavků subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů a dbát na bezpečnost těchto osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se buď na správce, nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Ředitel školy:  
Ing. Bc. Luděk Fišera