Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Požární ochrana (39-08-M/01)
4-letý studijní obor s maturitou

Kapacita oboru: 24 uchazečů

Požární ochrana – čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Obor je pro žáky s vypěstovaným citem pro zodpovědnost a záchranu lidí v případě jejich ohrožení. Studium vyžaduje od žáků psychickou odolnost, vynikající zdravotní stav a fyzickou kondici. Žáci se naučí posuzovat technologické provozy z hlediska požární bezpečnosti, posuzovat možnosti vzniku požárů, navrhovat opatření, používat výstroj a výzbroj určenou k zásahům, používat dýchací techniku, používat vyprošťovací techniku a radiostanice. Naučí se také kontrolní technické a řídící činnosti v Hasičském záchranném sboru ČR a v hasičských záchranných sborech organizací a podniků zaměřené na strojní službu jednotek požární ochrany v organizačním a operačním řízení a naučí se uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí výuky je odborná připravenost žáků k řízení motorových vozidel skupiny C.

Uplatnění

Absolventi tohoto oboru se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, především jako velitelé jednotek, při splnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva.

Uplatnění absolventi naleznou také na úseku krizového řízení a havarijního povolání, jako odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, jako lektoři odborných předmětů z oblasti požární ochrany. Mohou se také uplatnit v pracovních pozicích hasič hasičského záchranného sboru, spojař hasičského záchranného sboru, strojník hasičského záchranného sboru aj.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věkovou hranici, absolvování speciálního odborného školení, testů zdravotní a psychické způsobilosti aj.

Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny B a C.