Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

ČTYŘLETÝ OBOR S MATURITOU 39-08-M/01 – POŽÁRNÍ OCHRANA


vysledky-po-23.jpg

Nepřehlédněte!
Do 16. 5. 2023 osobně odevzdejte zápisové lístky na sekretariát ředitele naší školy.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (dle §60a,g zákona 561/2004 Sb. a dle §19 zákona č. 135/2020 Sb.)

  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání.

  • Nejzazší termín odevzdání je 16. 5. 2023

  • Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zveřejněno: 28. dubna 2023