Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 k naplnění předpokládaného stavu žáků v učebních a studijních oborech.

 
DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro školní rok 2023–2024

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 k naplnění předpokládaného stavu žáků v učebních a studijních oborech.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny H

Přijímání žáků ke vzdělávání na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti dopravním Čáslav, příspěvková organizace. Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

23 – 55 – H/02 Karosář

Pro přijetí do učebního oboru:

Počet přijímaných uchazečů: 9

Přijímací zkouška se nekoná a kritéria pro přijetí do učebnho oboru jsou:

  1. Splnění povinné školní docházky.
  2. Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol. předposledního ročníku. ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, F a ČJ v l. pol. posledního roč. ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ.
  3. Respektování rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŠMS, o schválených počtech tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro šk. rok 2023-2024

Přijímací řízení

Doručení přihlášek - přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli školy prostřednictvím sekretariátu v areálu vzdělávací budovy Aug. Sedláčka 1145 průběžně od 15. 5. do 17. 5. 2023 (do 15:00 hod.).

Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno dne 22. 5. 2023 a bude zveřejněno na webových stránkách školy.

Ing. Luděk Fišera,
ředitel školy