Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

5.3. / Přijímací zkoušky pro maturitní obory se nekonají

Všichni uchazeči maturitních oborů Autotronik, Požární ochrana a Provoz a ekonomika dopravy budou přijati bez vykonání přijímací zkoušky.

Nekonání přijímací zkoušky

Příkaz ředitele SOŠ a SOUd č. 4-3-21
Oddíl č. 3 – Teoretické vyučování
Zpracovala: Mgr. L. Bednářová
Datum: 5. 3. 2021
Čj: 0408/2021/SOAKH

Na základě opatření obecné povahy (Č. j.: MSMT-43073/2020-3) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád se ve školním roce 2020/2021 nebude konat jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška.

Odůvodnění

Pro nekonání přijímací zkoušky byly naplněny podmínky OOP z 5. 1. 2021 věta čtvrtá body a) a b):

a) v jednotných kritériích přijímání pro první kolo přijímacího řízení byla možnost nekonání jednotné přijímací zkoušky výslovně vyhrazena

b) počet přijatých přihlášek ke vzdělání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů vzdělání a formy vzdělávání.


V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 se nekoná společná ani školní přijímací zkouška.
  

Ing. Bc. Luděk Fišera
ředitel
SOŠ a SOU dopravní Čáslav,
příspěvková organizace