Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

29.4. / Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

Dnes bylo vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení do učebních oborů. Přijetí je možné bez přijímací zkoušky při splnění kritérií.

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

VYHLAŠUJI DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

k naplnění předpokládaného stavu žáků v učebních oborech.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny H:

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti dopravním Čáslav, příspěvková organizace. Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
26-57-H/01  Autoelektrikář
23-55-H/01  Karosář

Pro přijetí do uvedených učebních oborů:

Přijímací zkouška SE NEKONÁ a kritéria pro přijetí do všech učebních oborů jsou shodná:

 • a) Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 • b) Splnění povinné školní docházky.
 • c) Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol. předposledního ročníku. ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, F a ČJ v l. pol. posledního roč. ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ.
 • d) Respektování rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŠMS, o schválených počtech tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro šk. rok 2020-2021
 • e) Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně přístupné nástěnce ve škole pod registračním číslem, které bude přiděleno v dopise o zahájení správního řízení, dne 27. května 2020. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny L, M:

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti dopravním Čáslav, příspěvková organizace. Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

39-41-L/01  Autotronik
39-08-M/01  Požární ochrana
37-41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy

Pro přijetí do uvedených studijních oborů:

39–41–L/01 Autotronik

 • a) Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 • b) Splnění povinné školní docházky.
 • c) Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku. ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol. předposledního ročníku ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, F a ČJ v l. pol. posledního ročníku ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ. – 40 % podíl.

39–08-M/01 Požární ochrana 

 • a) Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 • b) Splnění povinné školní docházky.
 • c) Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol. předposledního roč. ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, F a ČJ v l. pol. posledního roč. ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ. Prospěch (ZŠ) – 10% podíl.
 • d) Fyzické testy – vzhledem k aktuální situaci fyzické testy neproběhnou

37–41–M/01 Provoz a ekonomika dopravy

 • a) Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 • b) Splnění povinné školní docházky.
 • c) Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku. ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol. předposledního ročníku ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, F a ČJ v l. pol. posledního ročníku ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ.– 40 % podíl.

.

Ředitel školy
Ing. Luděk Fišera

.

Dokumenty ke stažení: