Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

22.4. / Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů pro rok 2020 / 2021

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení na učební obory pro školní rok 2020 / 2021.

V souladu s §59, §60, §165 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a v souladu se zákonem č. S00/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace, tak, jak je uvedeno v následujících výsledkových listinách.

.

Výsledkové listiny přijímacího řízení:

.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (dle §60a,g zákona 561/2004 Sb. a dle §19 zákona č. 135/2020 Sb.)
  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání.
  • Nejzazší termín odevzdání vyhlásí MŠMT.
  • Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
  • Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán provozovateli poštovních služeb.
  • U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit.
  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.