Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

20.1. / První kolo přijímacího řízení

Především pro vás, kteří máte zájem o studium na naší škole, jsme podrobně popsali kritéria pro přijetí.

Co vše musím splnit pro přijetí?

A) Když chci studovat maturitní 4letý obor >
B) Když chci studovat výuční 3letý obor bez maturity >

.


A. Kritéria pro přijetí do čtyřletých maturitních oborů

Uchazeči do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou konají v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku, kterou zajišťuje a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Více informací najdete na: www.cermat.cz.

• Kritéria přijetí do maturitního oboru Autotronik

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Výsledky hodnocení předchozího vzdělávání (ZŠ) — výsledný průměrný prospěch posledních dvou ročníků – viz. tabulka přepočtu na body.
 3. Hodnocení chování „VELMI DOBRÉ” v posledních dvou ročnících ZŠ.
 4. Celkové hodnocení „PROSPĚL“ v posledních dvou ročnících ZŠ.
 5. Výsledky jednotné přijímací zkoušky tvoří součet dosažených bodů didaktických testů z MAT a ČJL. Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů.
 6. Pokud podal uchazeč alespoň jednu přihlášku do maturitního oboru, koná vždy JPZ v obou stanovených termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.
 7. Uchazeči se SVP, kteří doloží řediteli školy současně s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (KPPP, SPC) obsahující podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
 8. Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za průměr známek ZŠ a počet bodů získaný při jednotné PZ, přičemž váha podílu jednotné PZ při celkovém hodnocení uchazeče tvoří 60 %.
 9. V případě shodného počtu bodů u více uchazečů, rozhoduje o pořadí uchazečů poslední známka z předmětů: MAT, ČJL a CJ.
 10. K přihlášce je nutné doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

• Kritéria přijetí do maturitního oboru Provoz a ekonomika dopravy

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Výsledky hodnocení předchozího vzdělávání (ZŠ) — výsledný průměrný prospěch posledních dvou ročníků – viz. tabulka přepočtu na body.
 3. Hodnocení chování „VELMI DOBRÉ” v posledních dvou ročnících ZŠ.
 4. Celkové hodnocení „PROSPĚL“ v posledních dvou ročnících ZŠ.
 5. Výsledky jednotné přijímací zkoušky tvoří součet dosažených bodů didaktických testů z MAT a ČJL. Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů.
 6. Pokud podal uchazeč alespoň jednu přihlášku do maturitního oboru, koná vždy JPZ v obou stanovených termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.
 7. Uchazeči se SVP, kteří doloží řediteli školy současně s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (KPPP, SPC) obsahující podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
 8. Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za průměr známek ZŠ a počet bodů získaný při jednotné PZ, přičemž váha podílu jednotné PZ při celkovém hodnocení uchazeče tvoří 60 %.
 9. V případě shodného počtu bodů u více uchazečů, rozhoduje o pořadí uchazečů poslední známka z předmětů: MAT, ČJL a CJ.
 10. Pro obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy lékařský posudek nevyžadujeme.

• Kritéria přijetí do maturitního oboru Požární ochrana

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Výsledky hodnocení předchozího vzdělávání (ZŠ) — výsledný průměrný prospěch posledních dvou ročníků – viz. tabulka přepočtu na body.
 3. Hodnocení chování „VELMI DOBRÉ” v posledních dvou ročnících ZŠ.
 4. Celkové hodnocení „PROSPĚL“ v posledních dvou ročnících ZŠ.
 5. Výsledky jednotné přijímací zkoušky tvoří součet dosažených bodů didaktických testů z MAT a ČJL. Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů.
 6. Pokud podal uchazeč alespoň jednu přihlášku do maturitního oboru, koná vždy JPZ v obou stanovených termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.
 7. Uchazeči se SVP, kteří doloží řediteli školy současně s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (KPPP, SPC) obsahující podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
 8. Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za průměr známek ZŠ a počet bodů získaný při jednotné PZ, přičemž váha podílu jednotné PZ při celkovém hodnocení uchazeče tvoří 60 %.
 9. V případě shodného počtu bodů u více uchazečů, rozhoduje o pořadí uchazečů poslední známka z předmětů: MAT, ČJL a CJ.
 10. K přihlášce je nutné doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

Konání fyzických testů pro obor Požární ochrana bude závislé na aktuální epidemické situaci nařízené vládou ČR. Uchazeči budou včas informováni prostřednictvím sekretariátu školy.

Bodové hodnocení je shodné pro všechny maturitní obory:

body.jpg

B. Kritéria pro přijetí do tříletých učebních oborů:

Přijímací zkouška SE NEKONÁ a kritéria pro přijetí do všech učebních oborů jsou shodná:

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání – celkový výsledný průměr na vysvědčení za poslední dva ročníky ZŠ.
 3. Hodnocení chování „VELMI DOBRÉ” v posledních dvou ročnících ZŠ.
 4. Celkové hodnocení „PROSPĚL“ v posledních dvou ročnících ZŠ.
 5. V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče známky z předmětů: MAT a ČJL.
 6. K přihlášce je nutno doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru, v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.