Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

15.6. / Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů 2020/2021

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení do maturitních oborů pro školní rok 2020 / 2021.

V souladu s § 59, § 165 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace, tak, jak je uvedeno v následujících výsledkových listinách.

.

Výsledkové listiny přijímacího řízení:

.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku (dle §60a,g zákona 651/2004 Sb. a dle §19 zákona č. 135/2020 Sb.)
  • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání.
  • Nejzazší termín odevzdání zápisového lístku je 23. 6. 2020.
  • Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
  • Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán provozovateli poštovních služeb.
  • U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  • Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.
  • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.