Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Třetí kolo přijímacího řízení

Od 7. června 2023 zahajujeme třetí kolo přijímacího řízení pro uchazeče o studium maturitních a učebních oborů ve školním roce 2023/2024.

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje ředitel školy TŘETÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 k naplnění předpokládaného stavu žáků v učebních a studijních oborech.

Přijímání žáků ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti dopravním Čáslav, příspěvková organizace. Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Volná místa

23-55-H/02 Karosář   3 místa
39-41-L/01 Autotronik  1 místo

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium učebního oboru 23-55- H/02 Karosář

Pro přijetí do učebního oboru:
Přijímací zkouška se nekoná, kritéria pro přijetí jsou:

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Splnění povinné školní docházky.
 3. Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol. předposledního ročníku. ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru známek z M, F a ČJ v l. pol. posledního roč. ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ.
 4. Respektování rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŠMS, o schválených počtech tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků pro šk. rok 2023-2024
 5. Vyhodnocení žáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací řízení.
 6. Podmínkou pro přijetí do učebního oboru bude motivační pohovor.

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium maturitního oboru 39-41-L/01 Autotronik

Pro přijetí do maturitního oboru:
Přijímací zkouška se nekoná, kritéria pro přijetí jsou:

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Splnění povinné školní docházky.
 3. Průměr známek dosažený žákem v l. pol. posledního ročníku. ZŠ, v případě rovnosti v 2. pol. předposledního ročníku ZŠ. Při rovnosti tohoto průměru bude přihlédnuto k průměru zná-mek z M, F a ČJ v l. pol. posledního ročníku ZŠ, popř. v 2. pol. předposledního roč. ZŠ. – 40 % podíl.
 4. Doložení výsledků Jednotné přijímací zkoušky 2023.
 5. Podmínkou pro přijetí do maturitního oboru bude motivační pohovor.


Ředitel školy
Ing. Bc. Luděk Fišera, MBA