Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Čtyřleté maturitní obory

 • 39-41-L/01 Autotronik
 • 39-08-M/01 Požární ochrana
 • 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

První kolo přijímacího řízení

1) Vyplňte přihlášku ke studiu na naší škole

 • PŘIHLÁŠKU DO PRVNÍHO KOLA ODEŠLETE POŠTOU NEJPOZDĚJI V PONDĚLÍ 1. BŘEZNA 2021. Přihláška musí být odeslána v papírové podobě s nejpozdnějším razítkem České pošty 1. 3. 2021.
 • Přihláška ke studiu je ke stažení ZDE.
 • Vyplňte název a adresu školy, dále číselný kód a název oboru vzdělání.
 • Nezapoměňte na přihlášce uvést e-mail svůj nebo rodičů (případně ID datové schránky). Na tento e-mail zasíláme další důležité informace.
 • Nezapoměňte doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Váš lékař buď potvrdí vaši způsobilost na přední straně přihlášky ke studiu nebo vám může toto potvrzení zaslat jinou formou (písemně, mailem). Lékaři sdělte číselný kód vašeho oboru. Pro obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy lékařský posudek nevyžadujeme.

 2) Očekávejte potvrzení, že jsme vaši přihlášku přijali

 • Na e-mail uvedený na přihlášce ke studiu vám potvrdíme přijetí vaší přihlášky.

3) Očekávejte pozvánku k vykonání jednotné přijímací zkoušky

 • Nejpozději dva týdny před konáním přijímací zkoušky obdržíte pozvánku k vykonání přijímací zkoušky.
 • Pozvánka bude obsahovat vaše evidenční číslo, pod kterým budou později zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

4) Vykonání jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

 • TERMÍNY KONÁNÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:
  1. termín – pondělí 12. 4. 2021 v budově školy
  2. termín – úterý 13. 4. 2021 v budově školy
 • Pro vážné důvody, pro které se nemohl uchazeč zúčastnit řádného termínu, jsou určeny dva náhradní termíny 12.5.2021 a 13.5.2021. Tuto skutečnost je nutno písemně doložit řediteli školy a omluvit se, nejpozději do 3 dnů od konání řádného termínu. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělávání nebo na jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu.
 • V případě, že počet přihlášek ke vzdělávání bude nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, jednotná přijímací zkouška se nekoná a všichni žáci jsou přijati bez vykonání přijímací zkoušky. Rozhodnutí o případném nekonání přijímací zkoušky bude na webových stránkách školy zveřejněno nejpozději do 8. března 2021 a nejpozději do 19. března 2021 bude toto rozhodnutí uchazečům sděleno písemně.
 • V případě velmi nízkého počtu uchazečů může ředitel školy rozhodnout o neotevření daného oboru.

5) Jaká kritéria musím splnit pro přijetí do maturitního čtyřletého oboru?

 1. Úspěšné ukončení základního vzdělání.
 2. Získání bodů za výsledky hodnocení předchozího vzdělávání (ZŠ) tj. za výsledný průměrný prospěch z posledních dvou ročníků – viz. Tabulka přepočtu na body dole na této straně.
 3. Hodnocení chování „VELMI DOBRÉ” v posledních dvou ročnících ZŠ.
 4. Celkové hodnocení „PROSPĚL“ v posledních dvou ročnících ZŠ.
 5. Uchazeči konají v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku, kterou zajišťuje a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Více informací najdete na www.cermat.cz.
 6. Výsledky jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) tvoří součet dosažených bodů didaktických testů z MAT a ČJL. Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů.
 7. Pokud uchazeč podal pouze jednu přihlášku do maturitního oboru, získá tak možnost absolvovat jednotné přijímací zkoušky CERMAT i ve druhém termínu (tj. v obou stanovených termínech 12. + 13.4.2021) a do celkového hodnocení se mu započítá lepší výsledek.
 8. Uchazeči se SVP, kteří doloží řediteli školy současně s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (KPPP, SPC) obsahující podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
 9. Kladný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru (neplatí pro 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy.
 10. Z důvodu přetrvávající epidemiologické situace se v letošním školním roce nebudou konat fyzické testy přijímacích zkoušek oboru 39-08-M/01 Požární ochrana!

6) Výsledky přijímacího řízení

7) Potvrďte, že nastoupíte na naši školu

Tabulka přepočtu na body

 • Nejvyšší možný dosažitelný počet bodů je 150
 • Body za průměr všech známek:
  Postup: součet všech známek na vysvědčeních z osmého a devátého ročníku vydělte celkovým počtem předmětů na vysvědčeních z osmého a devátého ročníku.t1.jpg
    
 • Body za jednotné přijímací zkoušky MAT + ČJL (tj. Didaktické testy CERMAT):
  t2.jpg

VZOREC PRO VÝPOČET VÝSLEDNÉHO POČTU BODŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Průměr známek + didaktické testy (MAT + ČJL) = výsledný počet bodů

Příklad:
45 (1,35) + 70 (30+40) = 115

.

Předpokládaný počet uchazečů do jednotlivých oborů