Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Odvolání lze podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.