Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Zdravotnická příprava a Zdolávání mimořádných událost

Maturitní okruhy z předmětu Zdravotnická příprava a Zdolávání mimořádných událostí pro obor Požární ochrana ve školním roce 2019 - 2020.

1 a) Požár, třídy, pásma a fáze požáru.
1 b) Opěrná a pohybová soustava-funkce opěrné soustavy, syntéza mezibuněčné hmoty, stavba, vývoj, růst a spojení kostí. Kostra člověka – lebka, páteř, žebra, hrudní kost, horní a dolní končetina. Onemocnění, úrazy a poruchy OS.

2 a) Základní parametry požáru, podmínky ovlivňující šíření požáru.
2 b) Pohybová soustava – funkce, svalová tkáň (typy).Stavba, funkce svalu, svalová práce. Svalové skupiny – hlavy, krku a mimické svaly, přední a zadní strany trupu, horní a dolní končetiny. Onemocnění, úrazy a poruchy PS.

3 a) Teorie hoření, zplodiny hoření.
3 b) Krev a imunita – tělní tekutiny, extracelulární a intracelulární, vodní bilance a vnitřní prostředí organismu, druhy a funkce tělních tekutin, krev, krevní plasma, erytrocyty, leukocyty, trombocyty, krevní skupiny, imunita, imunizace, složky a poruchy imunitního systému.

4 a) Hasiva, principy přerušení hoření.
4 b) Oběhový systém – skladba, krevní cévy, srdce, krevní tlak, choroby srdce a cév, srdeční automacie, řízení srdeční činnosti, krevní oběh, průtok krve orgány.

5 a) Nebezpečí intoxikace.
5 b) Dýchací systém – definice, dýchací cesty, plíce, plicní ventilace, dýchací pohyby, mechanismus dýchání – pojmy, řízení – dýchání, dýchacích pohybů, přenos a výměna dýchacích plynů, choroby, nemoci a poruchy dýchací soustavy.

6 a) Nebezpečí ionizujícího záření.
6 b) Trávicí systém – základní funkce, řízení činnosti NS, dutina ústní, slinné žlázy, jazyk, hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, choroby, nemoci a poruchy trávící soustavy. Trávící žlázy – slinivka břišní, játra, žlučový měchýř, funkce žluče, játra a alkohol.

7 a) Nebezpečí pádu a výbuchu.
7 b) Vylučovací systém – funkce, složení a tvorba moči, ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice, choroby vylučovací soustavy.

8 a) Nebezpečí popálení, poleptání, opaření.
8 b) Látková výměna, žlázy s vnitřní sekrecí – anabolismus, katabolismus, bazální metabolismus, celkový metabolismus, metabolismus sacharidů, tuků, bílkovin, racionální výživa, vitamíny, minerální látky, stopové prvky. Soustava žláz s vnitřní sekrecí – funkce, hypofýza, štítná žláza, příštítná tělíska, nadledviny, kůra a dřeň nadledvin, organismus a stres, slinivka břišní, epifýza, pohlavní žlázy, tkáňové hormony.

9 a) Organizace JPO.
9 b) Krvácení – dělení dle intenzity, druhu, směru, příčiny, rozpoznání druhu krvácení, způsoby ošetření. Zevní krvácení – tepenné, žilní (příčiny, příznaky, 1. pomoc), vnitřní krvácení - příčiny, příznaky, 1. pomoc.

10 a) Organizace a řízení zásahu.
10 b) Šok- definice, typy, fáze šoku (příznaky), protišoková opatření, protišoková poloha, pravidlo 5T.

11 a) Vyhlášení poplachu, výjezd jednotky, doprava na místo zásahu.
11 b) Kardiopulmonální resuscitace - indikace, stavy znemožňující KPR, ukončení KPR, Safarovo schema, top-less resuscitace.

12 a) Příjezd na místo události, průzkum.
12 b) Kardiopulmonální resuscitace-provedení plné resuscitace, Základní neodkladná resuscitace u - novorozence, dětí, zvláštnosti u dětí.

13 a) Postup při vstupu do uzavřených prostor, nebezpečí z hořlavosti zplodin hoření.
13 b) hromadná poranění – třídění raněných, TR START, přetřídění, dovednosti, kritéria a postup proškolených pracovníků.

14 a) Postup činnosti při záchraně osob a záchraně zvířat.
14 b) Akutní poruchy nervové soustavy a akutní psychiatrická onemocnění – neuroinfekční onemocnění, původ, stádia, postižení, onemocnění, rozdělení psychických poruch.

15 a) Povinnosti a postupy hasičů při evakuaci majetku a cenných předmětů.
15 b) Techniky manipulace raněných Polohování raněných (použití, nepoužívá se), zásady transportu, pomůcky k přenosu. Popiš jednu polohu či transport.

16 a) Úkoly hasičů na místě zásahu, tvorbě hadicového vedení, práce s proudnicí.
16 b) Popáleniny - příčiny vzniku, určení rozsahu a hloubky poškození, ošetření.

17 a) Postup při rozebírání konstrukcí, odvětrání objektů.
17 b) Poranění způsobená fyzikálními a chemickými vlivy – typologizace, příznaky, ošetření

18 a) Hašení požáru za ztížených podmínek (nedostatek vody, silný mráz, silný vítr.
18 b) Poranění hlavy a CNS – typologizace, projevy, první pomoc, vědomí, bezvědomí, rozdělení poruch vědomí, kvantitativní – kvalitativní poruchy

19 a) Hašení požáru při silném zakouření a extrémních teplotách.
19 b) Základní životní funkce a jejich vyšetření. 3 základní životní funkce, vědomí, bezvědomí, vyšetření stavu vědomí AVPU + GCS, KPR/CPR

20 a) Postup činnosti při zásahu na NL – rozdělení místa zásahu, popis činnosti hasičů.
20 b) Poranění hrudníku, břicha, povrchová poranění těla – mechanismus (příčiny) úrazu, příznaky, první pomoc. Rány – rozdělení a typy – příčiny, příznaky, první pomoc.

21 a) Způsoby identifikace NL.
21 b) Akutní cévní onemocnění – charakteristika, příčiny, příznaky, cholesterol, neovlivnitelné a ovlivnitelné rizikové příznaky. Onemocnění tepen DK, dělení, rizikové faktory, příznaky, terapie, léčba.

22 a) Zásady chování hasičů v nástupním prostoru, nebezpečné zóně, jištění hasičů.
22 b) Akutní stavy v terénu - šok – definice, příčiny, příznaky-stádia, léčba. Krvácení – typy, rozlišení podle druhu, přístupnosti, krevní ztráty, ošetření, zástava, první pomoc - def., dělení. Resuscitace – definice, cíl, postup.

23 a) Taktika vyprošťování osob z havarovaných vozidel – prostředky, postup činnosti, stabilizace vozidla, rizika.
23 b) poranění pohybového ústrojí, první pomoc, zhmoždění, podvrknutí, vykloubení, zlomeniny - rozdělení, příznaky, první pomoc, imobilizace, poranění kloubů – technika dlahování, poranění - páteře, pánve.

24 a) Organizace a řízení zásahu IZS.
24 b) Integrovaný záchranný systém – legislativa, rozdělení, úkol, linky, HZS,ZZS,PČR, ostatní složky IZS, trestní odpovědnost.

25 a) Organizace a řízení při zdolávání krizových situací – charakteristika události, krizový štáb, velitel krizového štábu, stálá pracovní skupina.
25 b) Základní fyziologické ukazatele – tělesná teplota-produkce, ztráta, řízení, ovlivnění, hodnoty, typy horečky, druhy teploměrů, pulz – vlastnosti, ovlivnění, místa a způsob měření, respirace – dělení, ovlivňující faktory, hodnocení, patologie.

Projednáno v komisi všeobecných předmětů dne 21. 10. 2019
V Čáslavi dne 21. 10. 2019
Ing. Bc. Luděk Fišera v. r.
ředitel SOŠ a SOU dopravní Čáslav,
příspěvková organizace