Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

MATURITA jaro 2020

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou, tj. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Veškeré informace ohledně maturitní zkoušky včetně výše jmenovaných předpisů najdete na stránkách maturita.cermat.cz.

Kdo může konat maturitní zkoušku?

Maturitní zkoušku může konat pouze žák, který úspěšně ukončil poslední ročník oboru vzdělání s maturitní zkouškou.

Z čeho se skládá maturitní zkouška?

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Jak se přihlásit k maturitní zkoušce?

Žák podává k maturitní zkoušce v řádném termínu, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději:

Náležitosti přihlášky jsou dány vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Žáci, kteří se hlásí k opravné zkoušce, podepsanou přihlášku doručí do 1. prosince na sekretariát školy.

Termíny jarních maturitních zkoušek

Didaktické testy
Písemné práce
Ústní maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Obsah profilové části stanoví ředitel školy v souladu s ŠVP daného oboru. Profilová zkouška ověřuje kompletní znalosti a dovednosti získané v průběhu studia.

Seznam literárních děl k ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury

Přehled literatury:
• Školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní termín ústních maturitních zkoušek 2020 z ČJL.

Žák si připraví podle kritérií pro výběr 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl a odevzdá řediteli školy vlastní seznam:

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky dílo z celého školního seznamu.

Upozornění: Vybraná díla musí být v seznamu očíslovaná.

Povolené pomůcky u maturitních zkoušek

V Čáslavi 30. 8. 2019
Ing. Bc. Luděk Fišera v. r.
ředitel SOŠ a SOU dopravní Čáslav,
příspěvková organizace